Quy trình công việc

Ví dụ về quy trình làm vương miện

DataDesign Mol

 

Vẽ như phác thảo của mặt của vương miện.

DataDesign Mol

 

Được hình thành với các đường, trục và các cấu trúc được vẽ trước đó

DataDesign Mol

 

Cắt bỏ phần cơ sở

DataDesign Mol

 

Sau đó vẽ mô hình của vương miện.

DataDesign Mol

 

Sao chép với dòng lõi cho đến khi được bao quanh bởi một vòng tròn

DataDesign Mol

 

Sử dụng mẫu sao chép làm mẫu.

DataDesign Mol

 

Kết hợp tất cả các phần để được đồng nhất.

DataDesign Mol

 

Hoàn thành với phần mềm Rendering (kết xuất)

DataDesign Mol

 

Dựa trên những hình ảnh từ phần mềm Rendering với KeyShot®

 

© 2019-2021 Data Design Viet Nam . Developed by Data Design Viet Nam